Przedszkole

 

Publiczne

 

w Bobrownikach

    

INFORMACJA
Informujemy, że dzieci w naszym przedszkolu zostaną objęte ubezpieczeniem grupowym dzieci w firmie INTERRISK oferta EDU PLUS. Suma ubezpieczenia wynosi 15 tys. zł. Składkę w wysokości 40,10 zł wpłacamy ( jak najszybciej) u skarbnika Rady Rodziców Pani Agaty Cebuli. Ubezpieczenie będzie obowiązywało od dnia 1/09/2017 - 31/08/2018r. Warunki umowy są wywieszone na gazetce w przedszkolu. UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE.

 

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BOBROWNIKI

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3 – 10 kwietnia 2017 r. do godz.15.00

2 - 8 maja 2017 r. do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Do 12 kwietnia 2017 r.

Do 12 maja 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 13 kwietnia 2017 r. godz. 15.00

Do 25 maja 2017 r. do godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

14 - 24 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

27 - 31 maja 2017 r. do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do 26 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

Do 1 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

1)

wielodzietność rodziny kandydata

2)

niepełnosprawność kandydata;

3)

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względuniepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata,
 3. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednegorodziców kandydata,
 4. orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
 5. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 6. dokument potwierdzający prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwódseparację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 7. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnieustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

Ilekroć jest mowa o:

 1. wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
 2. samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dzieckapannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo lub studiującychsystemie stacjonarnym – liczba punktów: 2
 2. Dziecko z rodziny, w której jedno z rodziców pracuje – liczba punktów: 1
 3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danego przedszkola – liczba punktów: 1
 4. Dziecko z rodziny korzystającej z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej – liczba punktów: 1

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są odpowiednio:

 1. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia aktualna informacja z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenieuczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia;
 2. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy.

 

Ogłoszenie

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców jak również nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty zamieszczamy linki do stron rzadowych gdzie mozna uzyskać wszelkie informacje.

1. strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://reformaedukacji.men.gov.pl/ 

2. strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menultemld=1014