Przedszkole

 

Publiczne

 

w Bobrownikach

    

WIZJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH


Realizując proces wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, zależy nam, aby nasi wychowankowie osiągając gotowość szkolną:
• znali samych siebie – własne możliwości, swoją wartość, osobiste uzdolnienia
• lubili siebie i innych,
• wierzyli w siebie – umieli pokonywać trudne sytuacje,
• umieli nazywać uczucia towarzyszące im w różnych sytuacjach, oraz posiedli umiejętność radzenia sobie z uczuciami negatywnymi,
• umieli odczuwać uczucia innych,
• byli swobodni w relacjach z dorosłymi, umieli bronić własnych racji i słuchać ze zrozumieniem innych,
• mieli poczucie partnerstwa, równego i sprawiedliwego traktowania siebie nawzajem,
• dotrzymywali zawieranych umów,
• nabyli umiejętności oceniania siebie i innych z wykluczeniem krytykanctwa,
• byli wrażliwi i tolerancyjni,
• umieli współdziałać i współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu.
W sferze poznawania i kształtowania postaw chcemy, aby nasi wychowankowie:
• umieli myśleć – działać twórczo a nie odtwórczo,
• czerpali radość z tworzenia,
• rozwijali wyobraźnię,
• odkrywali zależności między zjawiskami w środowisku przyrodniczym, społecznym i technicznym,
• polubili samodzielne poszukiwanie informacji, ich gromadzenie i autoprezentację,
• umieli analizować, syntetyzować wykorzystując wcześniejsze doświadczenia i wiedzę,
• umieli wyrażać siebie poprzez aktywność ruchową, plastyczną, werbalną, muzyczną i mimiczną,
• rozwijali mowę w zasobie słownictwa i swobodnej komunikacji,
• lubili samodzielnie manipulować, konstruować, przekształcać i doświadczać.
W sferze organizacji i zarządzania zależy nam, aby:
• kadra pedagogiczna posiadała najwyższe z możliwych kwalifikacje do wspomagania rozwoju dzieci, zgodnie z ich indywidualnym potencjałem,
• wszyscy pracownicy przedszkola mieli świadomość współuczestnictwa w procesie wychowania i rozumieli znaczenie postaw naszych wychowanków,
• kadra pedagogiczna wykorzystywała nowatorskie metody pracy z dziećmi, nieustająco dbając o własny rozwój, doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie kwalifikacji,
• organizacja pracy przedszkola odpowiadała potrzebom rodziców wychowanków,
• rodzice naszych wychowanków mieli poczucie współuczestniczenia we wszystkich istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola,
• relacje między organami przedszkola były oparte na zasadzie partnerstwa, zaufania, współodpowiedzialności i współpracy.
W sferze współpracy z instytucjami dążymy do:
• promowania przedszkola i jego osiągnięć w lokalnym środowisku edukacyjnym, poczynając od środowiska akademickiego poprzez prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli innych placówek, po współpracę z administracją rządową i samorządową w organizowaniu konferencji i szkoleń,