Przedszkole

 

Publiczne

 

w Bobrownikach

    

 Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w Gminie Bobrowniki na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zm.)

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej (…) przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej (…), na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej (…) nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (…). Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Rada Gminy Bobrowniki uchwałą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bobrowniki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów określiła następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bobrowniki:

Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica /prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko - pracujących zawodowo lub studiujących w systemie stacjonarnym – liczba punktów: 2;

Dziecko z rodziny, w której jedno z rodziców pracuje – liczba punktów: 1;

Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danego przedszkola – liczba punktów: 1;

Dziecko z rodziny korzystającej z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej – liczba punktów: 1.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w § 1 pkt 1- 2 i pkt 4 są odpowiednio:

zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia aktualna informacja z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni zawierające informację o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia;

zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BOBROWNIKI

ORAZ  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEMONI

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26 lutego – 23 marca 2018 r. do godz.15.00

20 - 27 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Do 29 marca 2018 r.

Do 10 maja 2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 30 marca 2018 r. godz. 15.00

Do 11 maja 2018 r. do godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

3 - 10 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

11 - 16 maja 2018 r. do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do 11 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

Do 18 maja 2018 r. do godz. 15.00


 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BOBROWNIKI

ORAZ  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEMONI

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26 lutego – 23 marca 2018 r. do godz.15.00

20 - 27 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

Do 29 marca 2018 r.

Do 10 maja 2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 30 marca 2018 r. godz. 15.00

Do 11 maja 2018 r. do godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

3 - 10 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

11 - 16 maja 2018 r. do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do 11 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

Do 18 maja 2018 r. do godz. 15.00